Algemene Voorwaarden Onderwijspraktijk Boeien Born

September 2018

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Onderwijspraktijk Boeien Born diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website: www.praktijkboeien.nl.

Onderwijspraktijk Boeien Born: Eenmanszaak opererend onder de naam Onderwijspraktijk Boeien Born, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond, onder nummer 72576 855.

Onderwijspraktijk Boeien Born is aangesloten bij de beroepsvereniging LBRT.

  • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. In geval van een minderjarige cliënt, zijn ouders of gezaghebbers de opdrachtgever.
  • Diensten: alle door Onderwijspraktijk Boeien Born aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder remedial teaching, bijles, training en advies.
  • Leerling: degene die deelneemt aan de remedial teaching, bijles of training.

Overeenkomst

Verhindering

Indien de leerling verhinderd is om op de afgesproken afspraak te komen, dienen ouders/verzorgers dit tenminste 24 uur van tevoren door te gegeven via email of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het tarief in rekening gebracht.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan zowel per email als telefonisch.

Tijdens de schoolvakanties kan in overleg remedial teaching / bijles/ training gegeven worden.

Onderwijspraktijk Boeien Born behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Onderwijspraktijk Boeien Born de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

Aansprakelijkheid

Onderwijspraktijk Boeien Born alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten om een leerling te begeleiden en te onderwijzen. Onderwijspraktijk Boeien Born gaat een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat Onderwijspraktijk Boeien Born niet aansprakelijk gesteld kan worden voor tegenvallende resultaten. Keuzes en beslissingen die de ouder-verzorger neemt voor de leerling zijn altijd eigen voor verantwoordelijkheid.

Onderwijspraktijk Boeien heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Onderwijspraktijkpraktijk Boeien beperkt zich tot zaken die binnen deze verzekering vallen.

Betalingsvoorwaarden

  • Het tarief voor de te leveren diensten is terug te vinden op de website: www.praktijkboeien.nl. In de samenwerkingsovereenkomst is het afgesproken tarief opgenomen.
  • Remedial teaching en bijles is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag.
  • De factuur wordt aan het eind van de maand per email aan opdrachtgever gestuurd. Op de factuur wordt het aantal sessies in de betreffende maand aangegeven.

U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank.

  • Eventuele kosten die ontstaan bij het niet (tijdig) betalen, worden in rekening gebracht.
  • Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de opdrachtgever, kan Onderwijspraktijk Boeien Born de leerling toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per email aankondigen.
  • Onderwijspraktijk Boeien Born mag haar tarief jaarlijks marktconform verhogen. Een verhoging zal minimaal een maand voor de invoering daarvan gecommuniceerd worden aan opdrachtgever en vermeld worden op de website.

Vertrouwelijke informatie / AVG

Onderwijspraktijk Boeien Born houdt zich aan de AVG. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Onderwijspraktijk Boeien Born respecteert de privacy van haar opdrachtgever en de leerling en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Onderwijspraktijk Boeien Born, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gegevensoverdracht.

Vragen of direct aan de slag? Wij staan klaar voor je.